Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Haberler » Yapılandırma kanun teklifi yasalaştı.

Yapılandırma kanun teklifi yasalaştı.

 Fotoğraf

Borçları tecil edilenlerin, tecil talep tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tahakkuk eden ve bu kapsama giren borçları da tecil edilebilecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine göre, orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kurulan tarımsal kalkınma kooperatiflerine Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredi borçları ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Mart 2017'den önce kullandırılan kredi borçları ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 31 Mart 2017'den önce ödeme süresi geldiği halde ödenmeyen kredi borçları ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun bandrol ücreti ve buna bağlı kesilen idari para cezaları ile elektrik enerjisi payı alacaklarına yapılandırma imkanı sağlanacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) üyelerinin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da TESK'e olan aidat ve katılım payları borçları; TOBB'a olan aidat borçları, oda ve borsalara olan aidat borçaları, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, sigorta eksperleri ve sigorta acentelerinin levha aidat borçları ile avukatların baro kesenekleri ve staj kredisi borçları da yapılandırılacak. Mali müşavirlerin aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınacak. Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen ve mücbir sebep hali iki yılı aşan yerlerde mükellef olanların mücbir sebep halleri Kanunun yayımlandığı ayın son günü itibarıyla sona erecek. Mücbir sebep hali nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler, Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar verilerek, tahakkuk edecek vergiler ikişer aylık dönemler halinde 2018 yılının ocak ayından başlamak üzere otuz eşit taksitle ödenebilecek. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanunu'na göre sadece doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde uygulanabilen, faiz almadan ya da uygulanmakta olan faiz oranından daha düşük oranda faiz uygulanarak tecil yapılmasını sağlayan yetki, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri kapsayacak şekle getirilecek. Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, vadesi bir yılı geçmemiş borçlar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecek. Bundan yararlanacak borçlunun, başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması şartı aranacak. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak. Borçlunun, bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması şartı aranacak. Tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması, bu madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecek. Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı 500 bin lirayı aşmadığı takdirde teminat şartı aranmayacak. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı, 500 bin lirayı aşan kısmın yüzde 25'i olacak. Bakanlar Kurulu, teminatsız tecil tutarını 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını yüzde 50'ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye yetkili olacak. Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar, yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan göstergeler ile mali durumu tespit etmeye yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirleme, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum halini derecelendirme ve bu dereceleri dikkate alarak tecil süresini 60 aya kadar uzatma ve farklı faiz oranları belirleme yetkisini de Bakanlar Kurulu kullanacak. Bakanlar Kurulu ayrıca tecil edilecek gecikme zammını, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatma, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatma yetkisini bulunduracak. Maliye Bakanına tanınan yetkiler, alacaklı amme idarelerinin tecile yetkili makamları tarafından kullanılabilecek. Maliye Bakanı, tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye, tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye, ödeme dönemlerini azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye, tecilde diğer şartları belirlemeye yetkili olacak. Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilecek. BORÇLARIN TECİLİ Borçları tecil edilenlerin, tecil talep tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tahakkuk eden ve bu kapsama giren borçları da ilgili madde hükümlerine göre tecil edilebilecek. Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilecek. Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçecek. Tecil edilen amme alacağının iki milyon lirayı aşmaması, mahcuz malın ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar olması ve ilgili kanuna göre belirlenmiş değerinin yüzde 50'sinden aşağı olmamak üzere satış bedelinin yüzde 50'sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilecek. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılacak. Bu hüküm, iki milyon lirayı aşan tecilli borçlarda, değeri iki milyon liraya kadar olan mahcuz mallar için uygulanacak. Tecil şartlarına riayet edilmemesi halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden yararlanılamayacak. MADEN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK Kanun, Maden Kanunu'nda da değişiklik öngörüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarınca buluculuk belgesi talep edilmesi halinde kaynak veya rezerv raporu verilmesi yeterli olacak. Maden bölgesinde belirlenen alandaki ruhsatların tüzel kişiliğe haiz bir şirkette birleştirilmesi için mevcut ruhsat sahiplerine imkan tanınıyor. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerinin talebi halinde gerçekleştirilecek. Eğer birleşme gerçekleşmezse yatırım bedelleri kamu tarafından ödenecek ve tek alan olarak ihale edilebilecek. Şehrin içinde kalan kum, çakıl ve kırma taş ocaklarının faaliyetlerine, şehirleşme ve çevreye olan etkileri de dikkate alınarak Valilik görüşü ile Bakanlık tarafından kısıtlama getirilebilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına bakan onayıyla devredilebilecek. Devir aşamasında, Maden Kanunu'nda belirtilen süreler, bu kararların uygulanması esnasında aranmayacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, kanunda belirtilen arama dönemi faaliyet raporları yerine, kaynak/rezerv raporu verecek. .


03:18, 18.05.2017


Haber Yorumları

DOĞU GÜNEŞİ GAZETESİ ARDAHAN'DA GÜNLÜK YAYIN YAPAN MÜSTAKİL VE SİYASİ BİR GAZETEDİR. İLETİŞİM; SAHİBİ VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEMET AVŞAR; 05414757500